Ruilen

Kinderdagopvang De Vrolijke Vis hanteert een klantvriendelijk ruilbeleid. Het kan echter voorkomen dat u op andere dan de vaste dagen opvang nodig heeft voor uw kind. De Vrolijk Vis biedt deze mogelijkheid. Ruilen binnen kinderopvang De Vrolijke Vis kan met ingang van 1 juli 2017 met inachtneming van de volgende regels:

• Ruilen mag twee weken voor en twee weken na de te ruilen datum.
• Ziektedagen van geplaatste kinderen kunnen geruild worden voor een andere dag tot maximaal 4 weken na de ziektedatum. − Nationale feestdagen kunnen niet geruild worden.
• Vaste opvangdagen die vallen in de grote vakantie of in de door de overheid vastgestelde  schoolvakanties, kunnen uit het oogpunt van bezetting niet geruild worden. Uiteraard mag u binnen deze vakantieweken wel van vaste dag ruilen. U kunt in de herfstvakantie bijvoorbeeld de maandag ruilen tegen de dinsdag.
• Maximaal twee week voor de gewenste ruildatum dient het ruilverzoek bij de planning te worden ingediend. U krijgt zo snel mogelijk bericht van de planning of het ruilen wel of niet mogelijk is. Ook kan met het ruilverzoek via de app in dienen.

Voor alles geldt:

• Er zit geen maximum aan het aantal dagen dat geruild mag worden (m.u.v. de grote vakantie en de door de overheid vastgestelde vakanties).
• Ruilen is gebonden aan de opvangsoort. Als uw kind bijvoorbeeld lopende het jaar van het kinderdagverblijf naar de naschoolse opvang gaat, vervallen de ruildagen die opgebouwd zijn op het kinderdagverblijf.
• Wanneer het vanuit pedagogisch oogpunt niet verantwoord is dat een kind ruilt, kan dit door de pedagogisch medewerkers worden aangegeven.
• Ruildagen kunnen alleen per e-mail aangevraagd worden via klantenservice@devrolijkevis.nl.
• Ruilen kan alleen als er voldoende plaats is op de groep zodanig dat het past binnen de wet- en regelgeving. Dat wil zeggen dat er niet meer dan het maximaal aantal toegestane kinderen op de groep opgevangen mag worden en dat de leidster-kind ratio niet overschreden wordt.

Het ruilen is een service en geen recht.

Studiedagen:

Dit zijn door de basisschool vastgestelde dagen waarop de kinderen vrij zijn. Dit zijn géén vakantiedagen en vallen om deze reden buiten het contract voor naschoolse opvang. Wanneer u deze afneemt, worden studiedagen dan ook extra in rekening gebracht.