Huisregels

Om duidelijkheid te verschaffen naar de ouders over hoe we omgaan met bepaalde zaken, zijn er huisregels opgesteld. Deze regels bevorderen een veilige en vertrouwde opvang voor de kinderen bij Kinderopvang De Vrolijke Vis.

Openingstijden

Kinderopvang De Vrolijke Vis is 5 dagen per week (maandag t/m vrijdag) geopend van 7:30 uur tot 18:30 uur.

Omgang

De pedagogische medewerkers van De Vrolijke Vis proberen de kinderen te leren wat mag en wat niet. Ze doen dit door zelf het goede voorbeeld te geven en op een speelse manier om te gaan met hygiëne, normen en waarden.

Hieronder treft u een aantal regels die wij hanteren:

  • Het dagritme staat vast, zodat de herkenningsmomenten voor de kinderen duidelijk zijn. Het VVE-programma Uk en Puk speelt hier een belangrijke rol in.
  • Er wordt alleen aan tafel gegeten.
  • Kinderen worden tijdens de verschoonmomenten ten alle tijden begeleid door de pedagogisch medewerker en worden niet  alleen gelaten als de kinderen op de aankleedkussen liggen.
  • Bij het brengen en halen van de kinderen doen de ouders de deuren goed dicht.
  • Duwen en elkaar pijn doen is strikt verboden.
  • Kinderen mogen niet met zand gooien, op gevaarlijke dingen klimmen en niet alleen zonder toezicht buiten spelen.

Brengen

Bij de KDV hebben de kinderen die de hele dag of de ochtend komen, voor 9.00 uur afscheid genomen van diegenen die hen gebracht hebben. Voor de middagopvang kunnen de kinderen tussen 13.00 en 13.15 uur gebracht worden.

Halen

De kinderen die alleen op de ochtend geplaatst zijn, kunnen tussen 12.30 en 13.00 uur gehaald worden. De kinderen die de hele dag of de middag geplaatst zijn, kunnen vanaf 16.30 uur tot sluitingstijd van de locatie gehaald worden. Kinderen worden alleen meegegeven aan derden indien de ouders/verzorgers daarvan bericht hebben gegeven.

Weren van één van de ouders op de locatie
Het komt voor dat een ouder ons meldt dat de andere ouder niet gerechtigd is het kind te komen halen of informatie over het kind te ontvangen. Onze pedagogische medewerkers zijn geïnstrueerd om het kind alleen mee te geven aan:
• de contractpartner ((mede)ondertekenaar van het contract);
• de personen die u tijdens het kennismakingsgesprek als gerechtigd hebt aangemerkt;
• elke andere volwassene die tevoren door de contractpartner wordt doorgegeven.Indien nodig kan onze pedagogische medewerkers om een identiteitsbewijs vragen. Mocht één van de contractpartners niet meer gerechtigd zijn om het kind te komen halen, is een gerechtelijk bevel nodig, waarvan wij een kopie ontvangen.

Bereikbaarheid

In verband met de zorg en verantwoordelijkheid voor het kind, is het noodzakelijk dat de ouder(s) telefonisch bereikbaar is/zijn op de dagen dat het kind op het kinderdagverblijf is. De ouder dient daarom door te geven, waar de ouder telefonisch bereikbaar is. Mocht het kind door een ander persoon worden opgehaald, dan dient dit vooraf bekend te zijn. Indien dit niet het geval is, zal er telefonisch contact gezocht worden met één van de ouders. Wanneer de ouders niet bereikbaar zijn, zal het kind, uit veiligheidsoverwegingen, niet worden meegegeven aan de andere persoon.

Ziekte

In aanvulling op de Algemene Voorwaarden voor de Kinderopvang Artikel 11, lid 2.
Onder ziekte wordt in ieder geval verstaan: een kind dat zich duidelijk vervelend voelt (passief is, extreem veel huilt,) over pijn klaagt, een herkenbare ziekte heeft en/of een temperatuur heeft van boven de 38,5 graden Celsius.
Ouders zijn verplicht te melden als het kind lijdt aan een besmettelijke ziekte, zoals roodvonk, rode hond, meningitis, kinkhoest, mazelen, tbc, rs-virus en diarree. Ouders ontvangen tijdens het intake gesprek een informatieboekje “Wat te doen bij ziekte” waarin staat beschreven wat de symptomen zijn van de verschillende ziektes en de wijze van handelen.
De leiding zal m.b.t. het verrichten van medische handelingen het protocol ” Protocol geneesmiddelenverstrekking en verrichting medische handelingen.” naleven.

Vaccinaties

De GGD wil beschikken over de vaccinatiegraad van de kinderen op de kindercentra. Daarom dienen ouders een kopie van de inentingskaart van hun kind(eren) in te leveren.

Snoepen

Het is niet toegestaan snoep van thuis mee te geven naar het kinderopvang of snoep op het kinderdagverblijf uit te delen. Ook bij traktaties adviseren wij de ouders om het klein, maar vooral “gezond” te houden. Traktaties in de vorm van snoep wordt niet uitgedeeld.

Privacy

Regelmatig zullen er foto’s en/of video-opnames van de kinderen worden gemaakt, bijvoorbeeld tijdens speciale activiteiten. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit schriftelijk aangeven zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Veiligheid

Het kinderdagverblijf heeft een eigen calamiteitenplan. Alle medewerkers van het kinderdagverblijf zijn in het bezit van een EHBO diploma. Jaarlijks volgen de leidster herhalingslessen om de kennis van de EHBO up-to-date te houden.

Hygiëne

Ouders dienen i.v.m. met de hygiëne in het kinderdagverblijf bij het betreden van de speelruimte overschoenen te dragen of hun schoenen uit te trekken. Ook de schoenen en jassen van de kinderen dienen in de hal uit- en aangetrokken te worden.Wij vragen ouders om pantoffels of sokken met antislip eronder mee te nemen zodat kinderen dit kunnen dragen in de binnenruimtes.

Speelgoed

We willen niet dat kinderen eigen speelgoed meenemen. Eigen speelgoed wordt over het algemeen minder snel gedeeld met andere kinderen. Bovendien kan het speelgoed niet veilig zijn voor andere kinderen.

Hele lieve medewerkers

Olivia vind het echt heerlijk bij de Vis. De medewerkers zijn heel lief en eigenlijk wilt ze er wonen. De overdracht is altijd goed. Ze nemen de tijd voor je bij brengen en halen.

Anja de Groot