Pedagogisch beleidsplan

Kinderopvang De Vrolijke Vis werkt met een beleidsplan gebaseerd op alle regels waar alle kinderdagverblijven aan dienen te voldoen. Dit wordt geschreven,voor de ouders en voor de pedagogische medewerkers, hoe we werken op een kinderdagverblijf. Dit pedagogisch beleidsplan beschrijft hoe we, als kinderdagverblijf, invulling geven aan onze taak van professioneel opvoeden.

Dit beleidsplan beschrijft de visie die gehanteerd word en de wijze waarop wij met kinderen omgaan. Het geeft een overzichtelijk beeld van onze werkwijze en de manier waarop wij vorm geven aan het dagprogramma van de opvang. Alle ouders krijgen op deze manier inzicht hoe De Vrolijke Vis vorm geeft aan de opvang. De pedagogische medewerkers hebben met dit beleidsplan een instrument in handen om hun pedagogisch handelen te toetsen en te verantwoorden.
Het pedagogisch beleidsplan is stand gekomen in samenspraak met professionals uit het werkveld. Ieder jaar wordt dit beleidsplan getoetst, geëvalueerd en bijgesteld op punten waarover in de loop der tijd nieuwe inzichten zijn ontstaan. We verwachten dat de inhoud een actuele beschrijving geeft van de dagelijkse praktijk. Het jaarlijkse onderzoek naar het welbevinden van kinderen die gebruik maken van het kinderopvang De Vrolijke Vis vormen hierbij een belangrijke rol. Ook het input van het team van pedagogische medewerkers vormt hierbij een belangrijke leidraad.